Loading...

CROATIAN BARTENDER SECTION

Founded more than 20 years ago by the Croatian Association of Hoteliers and Restaurateurs (HUH), they acted as the Croatian Bartender Section (HSB) until 2002 when they changed their name to Croatian Association of Bartenders and operated under that name until 2013. They returned to their original name Croatian Bartender Section (HSB) in 2013 as part of the Association of Employers in Croatian Hospitality (UPUHH).

The members are young enthusiasts who love their vocation and enjoy making cocktails. With their imagination and creativity they know how to tickle the taste buds of the most demanding customers. We started out as a small group of bartenders, but as the group grew bigger with each year we ultimately became a large family. A variety of trainings and competitions cleared the way for bartenders from all over Croatia to show themselves to the world as top mixologists and experts of various alcoholic and non-alcoholic beverages. Energy, imagination, knowledge and creativity emanate from every bartender and every mixture has its own signature and the character of an artist.

The Croatian Bartender Section (HSB) is the section of the profession which is founded on the level of the Republic of Croatia as a non-profit section of the Association of Employers in Croatian Hospitality (UPUHH) with headquarters in Zagreb, Izidora Kršnjavoga 1.

 

We are divided into six subsections / regions:

 

 •  1.  - Split and Central Dalmatia region
 •  2.  - Zadar, Šibenik and Northern Dalmatia region
 •  3.  - Istria and Kvarner region
 •  4.  - Zagreb and the continental part region
 •  5.   - South Dalmatia region
 • 6.  - FLAIR subsection

 

We work with various manufacturers of beverages. Among the biggest, we single out Badel 1862, Monin, Pernod Ricard…our members work in the largest hotel companies in Croatia and the most famous restaurants and bars.

The members of the section attended a prestigious school for bartenders, led by well-known Croatian bartenders who represented Croatia at various world and international competitions.

We provide an education that is recognized and identified as one of the best. We love to teach and to share knowledge with all who love the profession.

The Croatian Bartender Section consists of the president, vice president, secretary, regional presidents and the executive committee.

 

The executive committee consists of: president, vice president, secretary, regional presidents, the head of flair members, representative of the operating committee Mr. Pero Matić and representative of the Association of Employers in Croatian Hospitality (UPUHH) Mr. Ivica Sabljić.

Dragana FrankovićPredsjednik
E-mail: dragana.frankovic@riviera.hr
Tel.: 0992865014
Vedran PetrovićTajnik
Prvak Hrvatske 1999.godine
E-mail: vedpetro@gmail.com
Tel.: 098315846
Mario MajcenVoditelj flair članova
E-mail: mr.majcen@gmail.com
Tel.: 0951972656
Danijel FurčićPredsjednik regije Zagreba i kontinentalne Hrvatske
Prvak Hrvatske 2012.godine
Prvak na Svjetskom natjecanju barmena 2012.godine u kategoriji pjenušavi cocktail
E-mail: danijel.furcic@gmail.com
Tel.: 0916302871
Alen MravićPredsjednik regije Istarske,Primorsko-goranske i Ličko-senjske županije
Prvak Hrvatske 2005.godine
E-mail:alen.rab@gmail.com
Tel.:0915319422
Andrija SikirićPredsjednik regije Zadarske,Šibensko-kninske županije i srednje Dalmacije
Prvak Hrvatske 2008.godine.
E-mail: sikira20@gmail.com
Tel.: 0958910806
Robert UgrinaPredsjednik regije Splitsko-dalmatinske županije i južne Dalmacije
e-mail:robertugrina@gmail.com
tel.:0989603919

Izvršni odbor čine:predsjednik, podpredsjednik, tajnik, predsjednici regija, voditelj flair članova, predstavnik operativnog odbora Pero Matić i predstavnik UPUHH-a Ivica Sabljić.

PRAVILNIK


Na temelju članka 25. Statuta Udruge poslodavaca u hotelijerstvu Hrvatske, te odluke Izvršnog odbora Udruge poslodavaca u hotelijerstvu Hrvatske o osnivanju Hrvatske sekcije barmena, Skupština Hrvatske sekcije barmena je dana 15. X. 2015. donijela

 

 

PRAVILNIK
 
O ORGANIZACIJI I RADU
 

HRVATSKE SEKCIJE BARMENA

 

 

 

I. OPĆE ODREDBE

 

Članak 1.

Ovim Pravilnikom utvrđuje se naziv i sjedište, zastupanje, znak, područje djelovanja, ciljevi, djelatnost, javnost djelovanja, članstvo, tijela, teritorijalno djelovanje, imovina, prestanak postojanja, unutarnji nadzor, način rješavanja sporova i sukoba interesa, te druga pitanja od značaja za rad Hrvatske sekcije barmena (u daljnjem tekstu HSB).

 

Članak 2.

Hrvatska sekcija barmena (HSB) je sekcija struke koja se osniva na razini Republike Hrvatske kao neprofitabilna sekcija Udruge poslodavaca u hotelijerstvu Hrvatske (u daljnjem tekstu: UPUHH).

 

Članak 3.

Hrvatsku sekciju barmena osniva Izvršni odbor UPUHH-a sukladno Statutu UPUHH-a. Hrvatsku sekciju barmena čine pravne i fizičke osobe koje se bave ugostiteljstvom u svim  vrstama objekata za pružanje usluga hrane i pića, te imaju završenu ugostiteljsku školu ili školu za barmena.

 

Članak 4.

Naziv sekcije je Hrvatska sekcija barmena (HSB), (dalje u tekstu: Sekcija). Skraćeni naziv Sekcije je HSB.

Sjedište Sekcije je u Zagrebu, Izidora Kršnjavoga 1.

 

Članak 5.

Sekcija ima znak 5 shakera, 2 crvena s lijeve strane, bijeli u sredini u kojem je otisnut znak HSB i dva u plavoj boji s desne strane, o čemu odluku donosi Izvršni odbor Sekcije, izabran na osnivačkoj skupštini.

 

 

 1. ZASTUPANJE I PREDSTAVLJANJE

 

 

Članak 6.

Ovlaštena osoba za zastupanje HSB-a je predsjednik HSB-a. U slučaju odsutnosti ili spriječenosti, predsjednika zamjenjuje podpredsjednik Sekcije.

 

Članak 7.

Rad HSB je javan. Javnost rada osigurava se i ostvaruje otvorenošću u radu članova HSB-a, pravodobnim obavještavanjem članova neposredno i putem pisanih i elektroničkih medija, društvenih mreža, specijaliziranih glasila, tiskovnih konferencija, na posebnim skupovima te na drugi pogodan način.

HSB obavještava javnost i putem svoje web-stranice, na kojoj pruža osnovne informacije o HSB-u, edukaciji, tečajevima, prvenstvima, natjecanjima, članstvu i drugo. Radi što potpunijeg ostvarivanja javnosti HSB može, po potrebi, izdavati svoje glasilo i posebno izdanje u skladu s propisima o javnom informiranju.

 

 

 

III. CILJEVI SEKCIJE

 

Članak 8. 

Ciljevi i zadaci Sekcije su okupljanje barmena, promicanje, razvitak, unapređenje i zaštita zajedničkih strukovnih interesa svojih članova:

 • Zalaganje za trajno očuvanje digniteta struke barmena;
 • međusobna razmjena iskustava sa svrhom unapređenja vještina i stručnosti u zemlji i inozemstvu;
 • organiziranje javnih treninga i prezentacija, kao i raznih oblika teoretske i praktične izobrazbe, a radi ostvarenja kontinuiranog stručnog usavršavanja;
 • poticanje rada Sekcije kroz interesno udruživanje s ostalim pružateljima istih/sličnih usluga u zemlji i regiji;
 • sudjelovanje na domaćim i međunarodnim strukovnim natjecanjima
 • povezivanje i suradnja sa sličnim asocijacijama u inozemstvu, glede razmjene iskustava, vještina i znanja u struci;
 • osiguranje kvalitetnog organiziranog nastupa na promotivnim akcijama;
 • izdavanje časopisa i brošura te web portala, iz područja svoje djelatnosti
 • ostvarivanje suradnje s ugostiteljskim i hotelijerskim tvrtkama na unapređenju obrazovanja mladih kadrova;

 

IV. ČLANSTVO U SEKCIJI

Članak 9.

Članstvo u Sekciji je dobrovoljno. Članom može postati fizička i pravna osoba suglasno članku 3. ovog Pravilnika. Članstvo u HSB-u može biti redovno, podupirajuće i počasno.

Redovnim članom može postati svaka sposobna fizička osoba, profesionalni barmen, kao i druge osobe koje rade u turističko-ugostiteljskoj djelatnosti te osobe angažirane na unapređenju kulture stola i pića. Redovnim članom može postati svaka pravna osoba koja putem predstavnika ima pravo na jedan glas u Skupštini.

Podupirajući član može biti poslovno sposobna fizička osoba i pravna osoba koja materijalno ili na drugi način podupire rad HSB-a. Podupirujući član upisuje se u popis članova HSB-a i može sudjelovati u djelatnostima kojima se ostvaruju ciljevi HSB-a, ali ne sudjeluje u radu tijela HSB-a te nema pravo birati niti biti biran u tijela HSB-a.

Počasnim članom može postati redovni ili podupirujući član koji je osobnim radom i zalaganjem osobiti i trajno pridonio ostvarivanju ciljeva HSB-a.

Počasnog člana HSB-a imenuje Skupština na prijedlog Izvršnog odbora.

 

Članak 10.

Osoba postaje redovni član HSB-a potpisom prethodno ispunjene  pristupnice.

Potpisom pristupnice član se obvezuje na sudjelovanje u radu HSB-a te poštivanju odredbi njenog pravilnika ili statuta i drugih akata,kao i odluka tijela Sekcije.


Članak 11.

Svojstvo člana Sekcije prestaje:

 • brisanjem iz članstva
 • isključenjem
 • smrću.

 

Članak 12.

Brisanje iz članstva se izriče ukoliko član duže razdoblje ne prisustvuje sastancima Sekcije, te ukoliko ne plaća redovnu članarinu matičnoj Udruzi. Godišnju članarinu određuje Izvršni odbor Sekcije.

Član se isključuje iz članstva u Sekciji ako ne izvršava povjerene mu zadatke ili svojim ponašanjem šteti ugledu HSB-u i UPUHH-u.

O brisanju ili isključenju iz članstva Sekcije odlučuje Izvršni odbor Sekcije većinom prisutnih članova.

Član se može isključiti iz HSB-a:

 • ako krši odredbe Pravilnika ili drugih akata,
 • ako svojim ponašanjem narušava ugled HSB-a i UPUHH-a te na bilo koji način ugrožava interese HSB-a.
 • ako prouzroči ozbiljnu štetu HSB-u,
 • ako istupa u medijima u ime HSB-a bez prethodnog odobrenja Predsjednika HSB-a ili predsjednika regije.

 

Članak 13.

Prava i obveze redovnih članova su:

 • birati i biti biran u tijela HSB-a,
 • biti obaviješteni o radu HSB-a i njegovih tijela,
 • davati svoj doprinos u ostvarivanju ciljeva HSB-a,
 • davati mišljenja i prijedloge te pritužbe i žalbe na rad HSB-a i njegovih tijela,
 • plaćati članarinu,
 • pridržavati se i promovirati ciljeve HSB-a,
 • sudjelovati u svim aktivnostima u organizaciji HSB-a, sukladno svojim mogućnostima i zaduženjima,
 • pridržavati se Pravilnika HSB-a, Statuta UPUHH-a i drugih akata HSB-a,
 • podizati i čuvati ugled HSB-a,
 • pravo sudjelovanja u donošenju odluka i glasanja stječe se nakon 365 dana članstva i jednog regionalnog natjecanja.

 

Članak 14.

Prava i obveze podupirajućih i počasnih članova su:

 • biti obaviješteni o radu HSB-a i njegovih tijela,
 • davati svoj doprinos u ostvarivanju ciljeva HSB-a,
 • davati mišljenja i prijedloge te pritužbe i žalbe na rad HSB-a i njegovih tijela,
 • sudjelovati u aktivnostima HSB-a sukladno svojim mogućnostima,
 • plaćati članarinu i/ili na druge načine podupirati rad HSB-a,
 • pridržavati se i promovirati ciljeve HSB-a,
 • pridržavati se Pravilinika HSB-a,Statuta UPUHH-a i drugih akata HSB-a,
 • podizati i čuvati ugled HSB-a.

 

HSB je član International Bartenders Association-IBA (Međunarodna udruga barmena), a može biti član i drugih međunarodnih organizacija ili udruženja. Odluku o učlanjenju donosi Skupština HSB-a. 

 

 1. UPRAVLJANJE I RUKOVOĐENJE

 

Članak 15.

Tijela Sekcije su:

 1. Skupština Sekcije
 2. Predsjednik
 3. Potpredsjednik
 4. Tajnik
 5. Izvršni odbor

 

Članak 16.

Skupština HSB-a je najviše tijelo Sekcije,a čine je svi članovi.

Skupština Sekcije je tijelo upravljanja koji čine svi redovni članovi Sekcije.

Skupština može donositi odluke kada je prisutno najmanje 10% redovnih članova. Odluke se donose većinom glasova prisutnih redovnih članova.

Redovnu sjednicu Skupštine može sazvati Predsjednik Sekcije i Predsjednik Operativnog odbora UPUHH-a, a održava se najmanje jedanput godišnje. Skupština se saziva najmanje 8(osam) dana prije zakazanog roka za Sjednicu dok se materijali za Skupštinu putem elektronske pošte dostavljaju članstvu najkasnije 5(pet) dana prije održavanja Skupštine.

Skupština Sekcije odgovorna je za poštivanje Statuta UPUHH-a i svi članovi odgovorni su za svoj rad Operativnom odboru UPUHH-a.

  

Članak 17.

Skupština Sekcije ima sljedeće ovlasti:

 • donosi, usvaja, radi izmjene i dopune Pravilnika o organizaciji i radu Sekcije,
 • donosi i usvaja program rada Sekcije za razdoblje od godine dana,
 • bira predsjednika i tajnika Sekcije,
 • bira voditelja Flair članova,
 • odlučuje o udruživanju u druge organizacije, asocijacije, saveze, zajednice, mreže i druge oblike povezivanja,
 • usvaja izvješće o radu za prethodnu kalendarsku godinu,
 • usvaja plan rada i financijski plan za slijedeću kalendarsku godinu,
 • usvaja godišnje financijsko izvješće,
 • odlučuje o promjeni ciljeva,
 • odlučuje o prestanku rada,
 • odlučuje o svim pitanjima za koja ovim Pravilnikom nije utvrđena nadležnost drugih tijela HSB-a.

 

Članak 18.

Predsjednik,potpredsjednik i tajnik Sekcije biraju se na vrijeme od 3 godine uz mogućnost ponovnog izbora na još jedan mandat.

 

Članak 19. 

Predsjednik Sekcije ima sljedeće ovlasti:

 • rukovodi radom Sekcije i predsjedava sjednicama svih tijela Sekcije,
 • samoinicijativno ili na prijedlog tri člana saziva Izvršni odbor, a po potrebi i Skupštinu,
 • redovno informira članove Sekcije o stavovima, zaključcima i odlukama tijela UPUHH-a koje su bitne za rad Sekcije,
 • predlaže program rada i brine se o njegovom izvršenju,
 • podnosi izvještaj o radu,
 • obavlja i druge poslove koje mu Izvršni odbor povjeri,
 • dogovara ugovore i poduzima druge pravne radnje u ime i za račun HSB-a,
 • informira članstvo i javnost,
 • surađuje sa drugim udrugama,sekcijama,asocijacijama i organizacijama u ime HSB-a.

 

Predsjednika Sekcije biraju redovni članovi Sekcije. Predsjedniku u radu pomažu potpredsjednik i tajnik.

Kandidat za Predsjednika,potpredsjednika i tajnika sekcije mora biti aktivan član minimalno 10 godina te sudionik raznih nacionalnih i međunarodnih natjecanja.

Kandidat za Predsjednika piše i predstavlja svoj program rada u PDF-u koji se prezentira svim članovima preko WEB stranice Sekcije. Rok za slanje programa je 15 dana prije izborne skupštine. Svaka regija može dati svoj prijedlog kandidata za Predsjednika i Tajnika Sekcije Izvršnom odboru koji sužava izbor kandidata na dva odabrana od kojih će skupština izglasati pobjednika. Kandidat koji nije dobio dovoljan broj glasova za predsjednika postaje potpredsjednik sekcije te pomaže Predsjedniku u radu Sekcije.

 

Članak 20.

Sekcija može imati i  Počasnog Predsjednika. Počasnog Predsjednika bira Izvršni odbor HSB-a. Sekcija može imati samo jednog Počasnog Predsjednika.

Mandat Počasnog predsjednika nije ograničen

 

Članak 21.

Izvršni odbor sastoji se od:

Predsjednika Sekcije
 • Potpredsjednik sekcije,
 • Tajnika Sekcije,
 • 5 članova(Predsjednici regija) izabranih po regijama Sekcije i to: 1 iz Istre i

   Kvarnera, 1 iz Sjeverne Dalmacije, 1 iz Srednje Dalmacije, 1 iz Južne

   Dalmacije i 1 s kontinenta  

 • voditelja Flair članova.
 • Predstavnik UPUHH-a
 • Predstavnika Operativnog odbora UPUHH-a

 

Izvršni odbor ima sljedeće ovlasti:

 • provodi odluke Skupštine,
 • donosi odluke i akte koji nisu u nadležnosti Skupštine, a iz razloga operativnosti,odobrava kandidate za Predsjednika,Tajnika i Voditelja Flair-a.
 • donosi odluke o osnivanju radnih skupina Sekcije,
 • obavlja i druge poslove koje joj povjeri Skupština,
 • predlaže Pravilnik,njegove izmjene i dopune,
 • odlučuje o visini godišnje članarine,
 • odlučuje o isključivanju člana.

 

Članak 22.

Potpredsjednik i Tajnik Sekcije s Predsjednikom pripremaju sjednice Izvršnog odbora i Skupštine Sekcije. Brinu se o pravovremenom sazivanju sjednica.

Izvršavaju odluke Izvršnog odbora, te obavljaju i druge poslove koje im Izvršni odbor ili predsjednik povjere.

Tajnika Sekcije bira Skupština na vrijeme kao Predsjednika Sekcije sa mogućnošću ponovnog izbora na još jedan mandat.

 

Članak 23.

Sjednice Izvršnog odbora se održavaju ovisno o potrebi provođenja programa rada Sekcije.

Pismeni poziv za sjednicu s prijedlogom dnevnog reda se dostavljaju svakom članu najmanje 15 dana prije održavanja sjednice. U slučaju nemogućnosti prisustvovanja sastanku Izvršnog odbora član je dužan poslati zamjenu,nekog od članova regionalnog Izvršnog odbora sa svojom punomoći o odlučivanju.

 

Članak 24.

Sjednica Izvršnog odbora se može održati kada je prisutna nad polovična većina članova,ali ukoliko se na sjednici treba glasati za donošenje odluka,Izvršni odbor mora biti u punom sastavu. Odluke se donose većinom glasova.

 

Članak 25.

Na sjednicama se vodi zapisnik. Zapisnik potpisuju predsjednik i zapisničar.

 

Članak 26.

Sredstva za rad Sekcije osiguravaju se izravnim sponzorstvima i donacijama Sekciji posredstvom UPUHH-a i članarinama.

 

VI.REGIONALNI USTROJ

 

Članak 27.

Sekcija ima 5 (pet) regija koje čine: Kontinent, Istra i Kvarner, Sjeverna Dalmacija, Srednje Dalmacije, Južne Dalmacije.

Tijela svake regije čine: Predsjednik regije i 2 (dva) člana.

 

Predsjednika i članove tijela regije se bira na regionalnom nivou i vrijede ista pravila pri izboru kao za Predsjednika HSB-a.

VII. OCJENJIVANJE

 

Članak 28.

Državna natjecanja mogu ocjenjivati samo državni prvaci koji su još uvijek članovi HSB-a.

Regionalna natjecanja mogu ocjenjivati državni prvaci a ukoliko nije u mogućnosti imati potreban broj sudaca/državnih prvaka,ocjenjivati mogu članovi regionalnog izvršnog odbora ili iskusni barmen koji iza sebe ima minimum 10 godina aktivnog sudjelovanja u HSB-u.

 

VIII. NATJECANJA

 

Članak 29.

Pravo na regionalno natjecanje imaju pravo svi članovi koji uredno plaćaju članarinu tri dana prije natjecanja.

Pravo na Državno natjecanje imaju natjecatelji koji su se plasirali među 30% najboljih na regionalnom natjecanju i dobitnik stručnog rada.

Pravo na plasman na Svjetsko natjecanje barmena imaju pobjednici u klasičnom i flair stilu. Državne prvake na Svjetsko natjecanje prate Predsjednik,Potpredsjednik i Tajnik Sekcije. Delegacija HSB-a za Svjetsko prvenstvo se proširuje prema visini godišnjeg budžeta,a pravo prvenstva na delegata,ovim redom,imaju:članovi izvršnog odbora,počasni Predsjednik,drugo plasirani  barmen na aktualnom natjecanju.

Pravo na međunarodna natjecanja imaju članovi koji su se na državnom natjecanju plasirali među najboljih 10 natjecatelja. Izbor natjecatelja koji će predstavljati HSB na međunarodnom natjecanju vrši Izvršni odbor HSB-a.

 

 1. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 30.

Prvi sastav Skupštine Sekcije čine svi članovi koji se odazovu pozivu na saziv konstituirajuće skupštine.

 

Članak 31.

Na konstituirajućoj sjednici donosi se Pravilnik o organizaciji i radu Hrvatske sekcije barmena (HSB) bira se presjednik i tajnik, te ostali članovi Izvršnog odbora, te se donosi program rada Sekcije.

 

Članak 32.

Tumačenjem odredbi ovog Pravilnika daje Skupština Sekcije.

Izmjene i dopune ovog Pravilnika vrše se na način i po postupku njegova donošenja.

 

Članak 33.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu 8 dana od dana donošenja.

 


UDRUGA POSLODAVACA U HOTELIJERSTVU HRVATSKE

HRVATSKA SEKCIJA BARMENA

 

Predsjednik

© 2016 Sva prava UPUHH