Loading...

TURISTIČKI SEKTOR EDUCIRAO PRVU GENERACIJU LJUDSKIH POTENCIJALA ZA JAVNI SOCIJALNI DIJALOG

Projekt “Turistički sektor i uloga socijalnog dijaloga”  financiran iz Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. Europskog socijalnog fonda, educirao prvu generaciju specijalista za socijalni dijalog.

 

Sindikat turizma i usluga Hrvatske uspješno je proveo projekt “Turistički sektor i uloga socijalnog dijaloga”, zajedno s vodećim strukovnim udrugama turističkog sektora; Udrugom poduzetnika u hotelijerstvu Hrvatske (UPUHH), Udrugom putničkih agencija (UHPA),  Kamping udruženjem Hrvatske (KUH), Hrvatskim ferijalnim i hostelskim savezom (HFHS) i nacionalnom udrugom Obiteljskih i malih hotela (OMH).

 

Projekt prijavljen na javni poziv “Jačanje socijalnog dijaloga – faza III” u potpunosti je financiran od strane Europskog socijalnog fonda kroz operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. U vrijednosti od 1.433.468,38 kuna .

Projekt “Turistički sektor i uloga socijalnog dijaloga” započeo je s provedbom 4. listopada 2018. s namjerom edukacije socijalnih partnera u turističkom sektoru za socijalni dijalog. Nedovoljna uključenost socijalnih partnera u socijalni dijalog potaknula je prijavitelja da dublje promisli o razlozima slabe uključenosti relevantnih dionika u procese donošenja zakona te se nedvojbeno needuciranost kadrova nametnula kao glavni razlog.

 

Kako bi povećali učinkovitost ljudskih potencijala u partnerskim organizacijama, kroz 18 mjeseci održano je 7 edukacijskih radionica na kojima se učilo o socijalnom dijalogu u Hrvatskoj i Europi.

Pristupanjem Hrvatske u Europsku uniju i pojavljivanjem novih modusa operandi i terminologije zakonodavstva, bilo je potrebno educirati i prvu generaciju polaznika za socijalni dijalog.

 

Visoko kvalitetno zakonodavstvo moguće je kreirati uz uvjet da dionici koji sudjeluju u njegovoj kreaciji poznaju alate koji su im dati na raspolaganje kako bi se aktivno uključili u procese donošenja zakona, procjene učinaka propisa, odnosno zakona, kreiranje strategija, uredbi, odluka, rješenja i drugih akata koji su temeljni instrument ostvarivanja ciljeva Vlade RH.

Posjet Briselu, na kojem su se partneri projekta susreli s krovnim institucijama HOTREC-om, ECTAA-om, EYCA-om, EFCO&HPA-om rezultirao je značajnijim povezivanjem upravo radeći na aktualnim temama socijalnog dijaloga na Europskoj razini koje pogađaju turistički sektor. Teme kojima su se bavili na radionici u Briselu bile su uređena prava radnika na porodiljni dopust, radni sati, jednaka naknada za jednak rad, zdravlje i sigurnost na radu, integracija izbjeglica u sektor, plaće, fluktuacija radne snage, potrebne vještine za rad u sektoru, rad platformi za iznajmljivanje organiziranog smještaja, oporezivanje, održivost, lobiranje i kros-sektoralna suradnja.

 

 

STUDIJE PREDSTAVLJENE PREDSTAVNICIMA VLADE

Dana 10. ožujka 2020. u prostorijama STUH-a, predstavnicima Ministarstva turizma, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Instituta za turizam i Hrvatske turističke zajednice predstavljene su tri studije proizašle iz projekta: industrijski odnosi, turistička destinacija i uloga pregovaračkih vještina za socijalni dijalog.

Predsjednik STUH-a, gospodin Eduard Andrić osvrnuo se na uspješnu suradnju između poslodavaca i sindikata te sklopljen kolektivni ugovor. U mjesecima pred nama očekuje se proširenje granskog kolektivnog ugovora koji će vrijediti do 2021.  Predsjednik Andrić također je komentirao problematiku nedovoljno educirane strane radne snage koja nije spremna odgovoriti na potrebe gosta, budući da ne poznaju Hrvatsku kao destinaciju.  Dodatna izvanredna situacija koja pogađa turistički sektor je i pojava koronavirusa, za čije je rješavanje potrebna intervencija Vlade RH.

 

Predstavnik Ministarstva turizma, gospodin Bolf, pozdravio je jačanje ljudskih potencijala kroz EU fondove i naglasio da je socijalni dijalog između Ministarstva turizma i Sindikata plodonosan te da je uvjeren da će takav biti i u budućnosti.

Gospođa Hrga, predstavnica HZZ-a, istaknula je da će HZZ njegovati socijalni dijalog kao i do sada, pozdravila je studiju o industrijskim odnosima i ovakav tip istraživanja koji će dodatno pomoći da bolje sagledamo stanje u sektoru. Najavila je novi zakon o strancima od iduće godine i inovacije u pristupanju tržištu rada, a predstavnik Instituta za turizam, dr.sc. Kunst, prezentirao je izrađene studije, a svim specijalistima za socijalni dijalog uručena su uvjerenja.

VIJESTI IZ UPUHH-a
Redovito u Vaš sandučić
 

Vaša Email adresa neće biti vidljiva niti korištena za reklamiranja treće strane