Loading...

Smanjenje visine vodnog doprinosa

Vlada RH donijela je Uredbu o izmjeni Uredbe o visini vodnog doprinosa kojom se smanjuje vodni doprinos za 50 % za sve kategorije obveznika.

Navedena uredba dostupna je na poveznici: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2020_06_73_1414.html

© 2016 Sva prava UPUHH