Loading...

Izvršni odbor je kolektivno tijelo Udruge koje:

 • utvrđuje i planira strategiju Udruge u skladu s programom, financijskim planom i odlukama Skupštine Udruge, ovim Statutom i Poslovnikom,
 • utvrđuje prijedloge odluka financijskog plana i financijskih izvješća koje usvaja Skupština,
 • donosi odluke u svezi s prihodima u skladu s financijskim planom,
 • donosi odluku o visini članarine,
 • osniva po potrebi sekcije i imenuje njihove predsjednike,
 • donosi Poslovnik o radu Izvršnog odbora,
 • podnosi jedanput godišnje izvješće o radu Skupštini Udruge,
 • donosi odluku o prijemu i prestanku članstva u Udruzi,
 • donosi Pravilnik o organizaciji i načinu rada Stručne službe Udruge,
 • imenuje direktora Stručne službe Udruge i po potrebi stručne komisije,
 • obavlja i druge poslove utvrđene općim aktima.

 

Izvršni odbor se sastoji od:

 • predsjednika i potpredsjednika Skupštine, koji su ujedno i predsjednik odnosno potpredsjednik Udruge i Izvršnog odbora po funkciji,
 • 15 članova izabranih po regijama i to: 3 iz Iste, 2 iz Kvarnera, 1 iz Sjeverne Dalmacije, 3 iz Srednje Dalmacije, 2 iz Južne Dalmacije, 2 iz Zagreba i okolice, 1 iz Sjeverne Hrvatske i 1 iz Istočne Hrvatske
 • 1 člana iz profesionalnih grupacija, institucija i sl.

 

Članovi Izvršnog odbora biraju se iz redova članica većih hotelskih tvrtki, te vlasnika manjih hotela i većih restorana.

Mandat predsjednika, potpredsjednika i članova Izvršnog odbora traje 2 godine, a mogu biti ponovno birani u Izvršni odbor. Predsjednik, potpredsjednik i članovi Izvršnog odbora za svoj rad odgovaraju Skupštini Udruge.

Izvršni odbor djeluje na sjednicama koje se moraju održati po potrebi a najmanje 4 puta godišnje. Sjednice Izvršnog odbora saziva i njima rukovodi predsjednik Izvršnog odbora.

Odluke se donose većinom glasova nazočnih ako sjednici prisustvuje više od polovice članova Izvršnog odbora. Počasni predsjednik Udruge ima pravo prisustvovati sjednicama Izvršnog odbora bez prava glasa.

O sjednicama Izvršnog odbora vodi se zapisnik. Zapisničara određuje predsjednik Izvršnog odbora.

Predsjednik Izvršnog odbora koordinira rad Izvršnog odbora, te obavlja i druge poslove u skladu s ovim Statutom.

U slučaju spriječenosti predsjednika, potpredsjednici Izvršnog odbora imaju sve ovlasti predsjednika Izvršnog odbora, a predsjednika Izvršnog odbora mijenja onaj koji je stariji po godinama života.

Članove Izvršnog odbora, iz pojedinih regija, predlažu članice Udruge koje djeluju na području tih regija.

Izvršni odbor donosi Poslovnik o svom radu.

ČLANOVI ODBORA UPUHH-a:

 

Veljko OstojićPredsjednik

Ivan SabljićPotpredsjednik

Tina Turk LupieriISTRA
Gordana LujanacISTRA

Ivan RunkoISTRA

Silvija BaričevićKVARNER

Marija Žarković TurakKVARNER
 

 

Ana GazićSJEVERNA DALMACIJA

Maša PrebegSREDNJA DALMACIJA

Diana GarifullinaSREDNJA DALMACIJA
 

Darko BastićSREDNJA DALMACIJA
Denis ZovkoJUŽNA DALMACIJA

Vlado LučićJUŽNA DALMACIJA

Ivana KolarZAGREB I OKOLICA

Darko RadetićZAGREB I OKOLICA

Jelena BerečićSJEVERNA HRVATSKA
Sandra ĐurđevićISTOČNA HRVATSKA

Sandra JankovićPREDSTAVNICA INSTITUCIJA

 

VIJESTI IZ UPUHH-a
Redovito u Vaš sandučić
 

Vaša Email adresa neće biti vidljiva niti korištena za reklamiranja treće strane