Loading...

Na temelju članka 13. Zakona o udrugama („Narodne novine“ broj 74/14), Skupština Udruge poduzetnika u hotelijerstvu Hrvatske, održana 26. listopada 2016. godine donijela je 

 

STATUT

UDRUGE PODUZETNIKA U HOTELIJERSTVU HRVATSKE

 

I. O S N O V N E    O D R E D B E

 

Članak 1.

Ovim statutom reguliraju se odredbe o nazivu, sjedištu, o zastupanju; izgledu pečata; o  ciljevima i području(ima) djelovanja sukladno ciljevima, djelatnostima kojima se ostvaruju ciljevi te gospodarskim djelatnostima sukladno odredbama ovog Statuta i zakonu; o načinu osiguranja javnosti djelovanja udruge; o uvjetima i načinu učlanjivanja i prestanku članstva, pravima, obvezama i odgovornostima te stegovnoj odgovornosti članova i načinu vođenja popisa članova, tijelima udruge, njihovu sastavu i načinu sazivanja sjednica, izboru, opozivu, ovlastima, načinu odlučivanja i trajanju mandata te načinu sazivanja skupštine u slučaju isteka mandata; izboru i opozivu likvidatora udruge; međusobnim pravima i obvezama udruge i ustrojstvenih oblika, prestanku postojanja udruge; o imovini, načinu stjecanja i raspolaganju imovinom; o postupku s imovinom u slučaju prestanka postojanja udruge te o načinu rješavanja sporova i sukoba interesa unutar udruge te drugim pitanjima od značaja za udrugu.

 

Članak 2.

Naziv udruge je UDRUGA PODUZETNIKA U HOTELIJERSTVU HRVATSKE.

Skraćeni naziv udruge je UPUHH (u daljnjem tekstu koristiti će se skraćeni naziv).

Naziv udruge na stranim jezicima, puni i skraćeni oblik, glasi:

Njemački: UNTERNEHMERVERBAND IN DER HOTELLERIE KROATIENS, AHK

Engleski: ASSOCIATION OF ENTREPRENEURS IN CROATIAN HOSPITALITY, AECH

Talijanski:  ASSOCIAZIONE DEGLI INPRENDITORI ALBERGHIERI CROATI, AIAC

Francuski: ASSOCIATION DES ENTREPRENEURS HÔTELIERS CROATES, AEHC

 

Uz naziv na hrvatskom jeziku, naziv udruge na stranom jeziku koristit će se u kontaktiranju s odgovarajućim nacionalnim i međunarodnim udrugama. 

Sjedište Udruge je u Zagrebu. Odluku o adresi sjedišta donosi Izvršni odbor Udruge.

 

Članak 3.

UDRUGA PODUZETNIKA U HOTELIJERSTVU HRVATSKE je udruga registrirana pri Gradskom uredu za opću upravu. 

UDRUGA PODUZETNIKA U HOTELIJERSTVU HRVATSKE je neprofitna pravna osoba.

 

Članak 4.

Udruga ima pečat.

Pečat Udruge je: okruglog oblika u kojem je upisan puni naziv udruge sa sjedištem u Zagrebu.

Udruga ima zaštitni znak. Oblik zaštitnog znaka određuje Izvršni odbor posebnom odlukom.

 

Članak 5.

Udrugu zastupa Predsjednik Udruge i Prvi potpredsjenik Udruge. Skupština može ovlastiti i druge osobe za zastupanje Udruge.

 

II. CILJEVI, PODRUČJE DJELOVANJA  SUKLADNO  CILJEVIMA  DJELATNOSTI  I GOSPODARSKE  DJELATNOSTI UDRUGE

 

Članak 6.

Udruga je vodeća strukovna udruga u hotelijerstvu i ugostiteljstvu i Republici Hrvatskoj s dugoročnim ciljevima razvoja u hotelijerstvu.

Udruga ima svrhu okupljanja hotelijera i restoratera radi zaštite i promicanja zajedničkih, ponajprije strukovnih, interesa svih svojih članica.

 

U ostvarenju svrhe iz prethodnog stavka Udruga će naročito:

- zalagati se trajno za očuvanje digniteta struke,

- zalagati se trajno za očuvanje i promicanje hrvatske kulturne i gastronomske baštine,

- uspostaviti i ostvarivati trajnu suradnju s državnim tijelima za turizam, a osobito za ugostiteljstvo i hotelijerstvo,

- uspostaviti i ostvariti suradnju s udrugama turističkih i komplementarnih djelatnosti u Republici Hrvatskoj i inozemstvu (IH&RA, HOTREC itd.),

- aktivno sudjelovati u  predlaganju i izradi zakona i drugih propisa od interesa za svoje članice

- osigurati redoviti protok informacija relevantnih za poslovanje svakog pojedinog člana,

- osigurati kvalitetu zajedničkog organiziranog nastupa na promotivnim akcijama,

- organizirati susrete, savjetovanja, konferencije u svrhu promicanja poslovanja svojih članica,

- omogućiti kontakte s relevantnim organizacijama iz inozemstva.

 

Udruga je osnovana u cilju okupljanja pravnih i fizičkih osoba iz djelatnosti hotelijerstva i turizma kao i iz drugih komplementarnih djelatnosti, a sve radi zaštite i promicanja zajedničkih interesa.

Udruga sukladno ciljevima Udruge djeluje na području gospodarstva, turizma, ugostiteljstva.

 

Članak 7.

Djelatnosti Udruge su:

- pomaže pri osiguravanju različitih vidova stručne pomoći svojim članicama, 

- aktivno sudjeluje u predlaganju i izradi projekata i planova za aktivnosti od interesa za Udrugu,

- surađuje s domaćim i inozemnim sveučilišnim centrima i međunarodnim organizacijama iz oblasti gospodarstva i turizma, surađuje i angažira stručnjake s različitih područjaradi osiguranja stručne i znanstvene pomoći

- trajno poduzima mjere i aktivnosti vezane za unapređenje stručnog osposobljavanja ugostiteljsko hotelijerskog kadra svojih članica,

- aktivno sudjeluje u izradi obrazovnih programa u redovnom sustavu školstva na svim nivoima

- organizira manifestacije i strukovna takmičenja i treninge za mlade članove iz djelokruga strukovnih sekcija,

- za svoje članice organizira izložbe, seminare, stručna predavanja, studijska putovanja i razmjene, te druge oblike profesionalnog usavršavanja u zemlji i inozemstvu,

- surađuje s odgovarajućim organizacijama iz oblasti ugostiteljstva, hotelijerstva i turizma uopće u zemlji i inozemstvu kao i s organizacijama sajamskog tipa,

- koordinira promotivne aktivnosti između članstva i Turističke zajednice,

- potiče brži protok ugostiteljskih, hotelskih i turističkih informacija, ideja i mišljenja,

- zalaže se za očuvanje etnografske i graditeljske baštine (posebice primjenjive u hrvatskom hotelijerstvu),

- zalaže se za očuvanje čovjekove okoline u svim vidovima,

- izdaje prema potrebi različite stručne publikacije, te časopise i biltene,

- surađuje s drugim međunarodnim i nacionalnim hotelijerskim organizacijama,

- zastupa interese članica kod nadležnih organa u zemlji i inozemstvu,

- surađuje s financijskim institucijama,

- surađuje s proizvođačima hrane i pića, opreme i sitnog inventara.

 

Gospodarska/e djelatnosti koje Udruga obavlja je/su:

- organiziranje konferencija, seminara i predavanja

- posredovanje u projektima vezanima na djelatnost hotelijerstva

- pružanje konzultantskih usluga u projektima vezanima na djelatnost hotelijerstva

- oglašavanje u aktivnostima vezanima na djelatnost hotelijerstva.

 

Članak 8.

Djelovanje Udruge je javno.

Rad svih tijela Udruge je javan.

Javnost djelovanja Udruge ostvaruje putem javnog djelovanja tijela Udruge, redovitim izvješćivanjem članica i na drugi prikladan način.

O stavovima, zaključcima i poslovnim odlukama članstvo će se redovito informirati putem cirkularnih obavijesti e-mail poštom, web portala, objavljivanju u strukovnom glasilu i putem medija.

Udruga može izdavati svoje glasilo o čemu odluku donosi Izvršni odbor.

Svaki član Udruge ima pravo,  na svoj usmeni ili pisani upit u pogledu bilo kojeg pitanja iz rada tijela Udruge dobiti odgovor u traženom obliku, u najkraćem mogućem roku.

 

III. Č L A N S T V O   U   U D R U Z I

 

Članak 9.

Članstvo u Udruzi je dobrovoljno.

Članom Udruge može postati:

 

a) Svaki poslovno sposoban državljanin Republike Hrvatske koji se bavi ugostiteljstvom ili hotelijerstvom;

b) Svaka pravna osoba čija djelatnost je ugostiteljska ili hotelijerska, profesionalne institucije i udruge (Hrvatska turistička zajednica, znanstvene institucije, banke, komore i slično) i profesionalne grupacije iz inozemstva koje su spremne prihvatiti ciljeve proklamirane ovim Statutom, te se podvrgnuti pravilima koja uređuju ustroj i djelovanje ove Udruge ako nije zakonom što drugo utvrđeno.

c) Članovi koji udovoljavaju uvjetima iz prethodnog stavka jesu redovni članovi Udruge.

Stjecanjem članstva u Udruzi, član istovremeno stječe i članstvo u Udruzi poslodavaca u hotelijerstvu Hrvatske, koja Udruga je osnovana radi promicanja istih zajedničkih ciljeva članica sukladno Zakonu o udrugama. 

Svojstvo počasnog člana s pripadajućim naslovom može dodijeliti samo Skupština Udruge na prijedlog Izvršnog odbora pravnoj ili fizičkoj osobi koja je zaslužna za razvoj Udruge i hotelijerstva u Republici Hrvatskoj.

Članstvo u Udruzi stvara obvezu profesionalne solidarnosti i suradnje s ostalim članovima Udruge. Ono također nameće i obvezu podvrgavanja odlukama Izvršnog odbora i Skupštine Udruge, te striktnog pridržavanja tih odluka.

 

Članak 10.

Članom Udruge se postaje upisom u popis članova koji vode Stručne službe Udruge.

Popis članova vodi se elektronički i obvezno sadrži podatke o osobnom imenu, odnosno nazivu člana, OIB-u, datumu rođenja u slučaju fizičke osobe, datumu pristupanja Udruzi, kategoriji članstva, poslovnoj adresi, broju telefona te datumu prestanka članstva u Udruzi. 

Popis članova uvijek je dostupan na uvid svim članovima i nadležnim tijelima na njihov zahtjev.                                                         

 

Članak 11.

Visinu članarine određuje Izvršni odbor Udruge.

 

Članak 12.

Članovi Udruge imaju pravo:       

- sudjelovati u aktivnostima Udruge prema vlastitom izboru i interesu,

- birati i biti biran u sva tijela Udruge, ako ovim Statutom to pravo nije ograničeno samo na određenu kategoriju članova Udruge, odnosno poduzetnika, neposredno sudjelovati u radu Skupštine i donošenju predloženih odluka,

- davati prijedloge i inicijative glede razvijanja i provođenja aktivnosti Udruge,

- davati primjedbe i mišljenja o radu tijela Udruge i/ili pojedinih članova Udruge,  pojedinaca,

- dobivatisve informacije koje prikuplja i distribuira Udruga u obavljanju svojih djelatnosti.

 

Član Udruge ima sljedeće obveze:

 

- podržavati interes i ugled Udruge prije svega svojim korektnim poslovnim ponašanjem,

- savjesno sudjelovati u radu Udruge i izvršavati povjerene mu dužnosti,

- izvršavati odluke tijela Udruge,

- plaćati članarine i kotizacije.

 

Članak 13.

Svojstvo člana Udruge  se gubi:

 

- istupanjem člana na vlastiti pisani zahtjev;

- brisanjem iz članstva, o kojem odlučuje Izvršni odbor za člana koji, prema evidenciji ureda Udruge, nije platio članarinu za prošlu godinu ili je prestao izvršavati neku drugu obvezu koja podrazumijeva pravo na članstvo;

- isključenjem;

- smrću fizičke osobe ili prestankom pravne osobe;

- u drugim slučajevima utvrđenim Zakonom.

 

Članovi koji su istupili ili su suspendirani, brisani s popisa ili isključeni, obvezni su platiti zaostalu članarinu i za razdoblje koje je bilo u tijeku prilikom istupanja, suspenzije, brisanja s popisa, odnosno isključenja.

 

Članak 14.

Udruga se može udružiti u saveze udruga, zajednice, mreže i u međunarodne udruge.

Odluku o udruživanju donosi Skupština. 

 

IV. RJEŠAVANJE SPOROVA I SUKOBA INTERESA

 

Članak 15.

Spor, odnosno sukob interesa u Udruzi postoji ukoliko se radi o pravima i interesima članova Udruge kojima članovi mogu slobodno raspolagati, ali koji utječu  na rad Udruge u cjelini odnosno ako se ona odnose na pitanja od zajedničkog interesa na sve članove. 

Za rješavanje sporova, odnosno sukoba interesa, Izvršni odbor imenuje arbitražno vijeće između svojih članova. Sastav, mandat, način odlučivanja vijeća uređuju se odlukom o imenovanju vijeća.

Odluka arbitražnog vijeća je konačna.

 

Ako se spor, odnosno sukob interesa odnosi na odluke tijela upravljanja Udrugom temeljem kojih  se podnosi zahtjev za upis promjena u registar udruga o čemu odlučuje nadležni ured, nezadovoljni član najprije se obraća Udruzi da riješi spor, odnosno sukob interesa. Po konačnosti odluke arbitražnog vijeća, Udruga podnosi  nadležnom uredu zahtjev za upis promjena u registar udruga zajedno s odlukom arbitražnog vijeća.  

 

V. TIJELA UDRUGE

 

Članak 16.

Tijela Udruge su:

1. Skupština

2. Savjet Udruge

3. Izvršni odbor

4. Operativni odbor

5. Predsjedništvo Udruge

6. Počasni Predsjednik Udruge

 

Članovi Udruge, odnosno osobe koji su izabrani, odnosno imenovani na određene funkcije u tijelima Udruge moraju se odazivati i aktivno sudjelovati u rad tih tijela, osim ako za izostanak imaju osobito opravdani razlog (npr. poslovna obveza, bolest, obiteljski razlozi, i sl.).

 

SKUPŠTINA

 

Članak 17.

Skupština je najviše tijelo upravljanja Udrugom.

Skupštinu sačinjavaju svi poslovno sposobni članovi Udruge te predstavnik pravne osobe članice Udruge kojeg imenuje osoba ovlaštena za zastupanje pravne osobe ako unutarnjim aktom pravne osobe nije propisan drukčiji uvjet imenovanja.

 

Članak 18.

Skupština može biti redovita, izborna i izvanredna.

Skupština redovito zasjeda najmanje jednom u tijeku godine, dok se izborna sjednica skupštine održava svake dvije godine.

Redovnu sjednicu Skupštine saziva Predsjednik Udruge, a održava se najmanje jedanput godišnje. U slučaju  spriječenosti Predsjednika Udruge, redovnu sjednicu može sazvati i prvi potpredsjednik Udruge.

Izvanrednu sjednicu Skupštine saziva Predsjednik Udruge na vlastitu inicijativu ili na zahtjev najmanje 10 članova Udruge. Ukoliko Predsjednik ne sazove izvanrednu sjednicu Skupštine u roku od 10 dana od kada je članstvo  iniciralo njeno sazivanje, Skupštinu sazivaju predlagatelji.

Izvanredna Skupština održava se po potrebi radi odlučivanja o pitanjima iz svoje nadležnosti čija rješenja ne trpe odlaganja.

 

Članak 19.

U slučaju isteka mandata tijelima Udruge Skupštinu Udruge ovlaštena je sazvati zadnja osoba za zastupanje upisana u Registar.

 

Članak 20.

Sazivanje i rad Skupštine utvrđeni su Poslovnikom o radu Skupštine.

Odluke Skupštine su pravovaljane ako u radu Skupštine sudjeluje najmanje  10% od ukupnog broja članova Skupštine, ako su pozivi za sjednicu uredno dostavljeni najmanje 8 (osam) dana prije zakazanog roka za sjednicu.

Skupština Udruge donosi odluke običnom većinom glasova nazočnih članova Skupštine Udruge. 

Odluku o donošenju Statuta ili njegovoj izmjeni i dopuni, donošenju godišnjeg proračuna i prestanku rada Udruge, Skupština Udruge donosi dvotrećinskom (2/3) većinom nazočnih članova Skupštine Udruge. 

Rad Skupštine vodi predsjednik Skupštine kojeg bira Skupština između svojih članova na rok od 2 godine, uz mogućnost ponovnog izbora.

 

Članak 21.

Predsjednik Udruge po svojoj je funkciji Predsjednik Skupštine, te član i predsjednik Izvršnog odbora.

Skupština bira predsjednika Udruge, prvog potpredsjednika i dva potpredsjednika koji su po svojoj funkciji članovi predsjedništva Udruge te članovi predsjedništva Izvršnog odbora.

U slučaju odsutnosti Predsjednika, rad Skupštine vodi Prvi potpredsjednik Skupštine .

O radu sjednice vodi se zapisnik, kojeg potpisuje zapisničar i ovjerovitelj/i koji se trajno čuva u arhivi Udruge.

 

Članak 22.

Skupština Udruge:

- utvrđuje opću politiku rada i djelovanja, te daje smjernice za rad Udruge,

- razmatra i prihvaća programsku deklaraciju Udruge,

- donosi programske i druge dokumente na prijedlog Izvršnog odbora,

- donosi Statut i odlučuje o njegovim promjenama,

- bira predsjednika i potpredsjednike Skupštine koji su po funkciji Predsjednik i Potpredsjednici Udruge

- bira članove Izvršnog odbora te bira članove Predsjedništva, 

- bira članova Savjeta Udruge

- donosi odluke o učlanjenju Udruge u udruge više razine i u međunarodne udruge,

- razmatra i prihvaća godišnjai druga izvješća Izvršnog odbora i predsjednika Udruge

- donosi godišnji financijski plan i odlučuje o godišnjim financijskim i drugim izvješćima Udruge,

- donosi Poslovnik o radu Skupštine,

- donosi i druge odluke u skladu s ovim Statutom i zakonom.

            -   odlučuje o udruživanju u saveze, zajednice, mreže i druge oblike povezivanja udruga

            -   odlučuje o promjeni ciljeva i djelatnosti te gospodarskih djelatnosti,

            -   imenuje i opoziva likvidatora Udruge,

- odlučuje o žalbama članova protiv odluka Stegovne komisije;

            -   donosi odluku o statusnim promjenama (pripajanju, spajanju i podjeli Udruge),

- odlučuje o prestanku rada Udruge i raspodjeli preostale imovine Udruge,

            - odlučuje i o drugim pitanjima za koja statutom nije utvrđena nadležnost drugih tijela Udruge.

 

SAVJET UDRUGE

 

Članak 23.

Savjet Udruge čini  Predsjednik Savjeta i 4  člana koje bira Skupština Udruge.

Savjet Udruge predlaže Izvršnom odboru strategiju Udruge u odnosu na gospodarska kretanja i daje smjernice gospodarske politike koju će zastupati Udruga prema socijalnim partnerima, te u tom smislu daje preporuke Izvršnom odboru Udruge. 

Sjednice Savjeta saziva Predsjednik Savjeta, a sjednice se održavaju prema potrebi. 

Savjet donosi odluke većinom glasova svojih članova.

Predsjednik Savjeta sudjeluje u radu i ostalih tijela Udruge kao savjetodavno tijelo bez prava glasanja o odlukama o kojima odlučuje to drugo tijelo Udruge. 

 

IZVRŠNI ODBOR

 

Članak 24.

Izvršni odbor je kolektivno tijelo Udruge koje:

 

- utvrđuje i planira strategiju Udruge u skladu s programom, financijskim planom i odlukama Skupštine Udruge, ovim Statutom i Poslovnikom,

- utvrđuje prijedloge odluka financijskog plana i financijskih izvješća koje usvaja  Skupština,

- donosi odluke u svezi s prihodima u skladu s financijskim planom,

- donosi odluku o visini članarine,

- osniva po potrebi sekcije i imenuje njihove predsjednike,

- imenuje i razrješava Predsjednika i članove Operativnog odbora

- donosi Poslovnik o radu Izvršnog odbora 

- podnosi jedanput godišnje izvješće o radu Skupštini Udruge,

- donosi odluku o prijemu članstva u Udruzi

- donosi Pravilnik o organizaciji i načinu rada Stručne službe Udruge

- osniva Arbitražno vijeće te imenuje i opoziva njegove članove

- imenuje i opoziva direktora Stručne službe Udruge i po potrebi stručne komisije.

- obavlja i druge poslove utvrđene općim aktima.

 

 

Članak 25.

Izvršni odbor se sastoji od:

- predsjednika i tri potpredsjednika Udruge 

 - 13 članova izabranih po regijama i to: 2 iz Iste, 2 iz Kvarnera, 1 iz Sjeverne Dalmacije, 2 iz Srednje Dalmacije, 2 iz Južne Dalmacije, 2 iz Zagreba i okolice, 1 iz Sjeverne Hrvatske i 1 iz Istočne Hrvatske

- 1 člana iz profesionalnih grupacija, institucija i sl. 

- 1 člana – predsjednika Operativnog odbora

 

Članove Izvršnog odbora, iz pojedinih regija, predlažu članovi Udruge koje djeluju na području tih regija. Članovi Izvršnog odbora biraju se iz redova članica većih hotelskih tvrtki, te vlasnika manjih hotela i većih restorana. 

Ukoliko se tijekom trajanja mandata promijeni status pojedinog člana Izvršnog odbora Izvršni odbor će, razmatrajući okolnosti svakog pojedinog slučaja, predložiti Skupštini Udruge daljnje postupanje. 

Mandat predsjednika, potpredsjednika i članova Izvršnog odbora traje 2 godine, a mogu biti ponovno birani u Izvršni odbor. Predsjednik, potpredsjednici i članovi Izvršnog odbora za svoj rad odgovaraju Skupštini Udruge.

 

Članak 26.

Izvršni odbor djeluje na sjednicama koje se  održavaju po potrebi, a najmanje 4 puta godišnje. Sjednice Izvršnog odbora saziva i njima rukovodi predsjednik Izvršnog odbora. Sjednice Izvršnog odbora mogu se održati i telefonskim odnosno elektronskim putem. Izvršni odbor može donositi odluke i temeljem pisanog očitovanja članova koje može biti putem pisma, telefaksa, telefona ili elektronski.

Odluke se donose većinom glasova nazočnih ako sjednici prisustvuje više od polovice članova Izvršnog odbora, ubrajajući i glasove dane na jedan od načina iz prethodnog stavka. Počasni predsjednik Udruge ima pravo prisustvovati sjednicama Izvršnog odbora bez prava glasa.

O sjednicama Izvršnog odbora vodi se zapisnik. Zapisničara određuje predsjednik Izvršnog odbora.

Predsjednik Izvršnog odbora koordinira rad Izvršnog odbora, te obavlja i druge poslove u skladu s ovim Statutom.

U slučaju spriječenosti predsjednika, zamjenjuje ga Prvi potpredsjednik.

Izvršni odbor donosi Poslovnik o svom radu.

Izvršni odbor za svoj rad odgovara Skupštini Udruge.                                                                 

 

OPERATIVNI ODBOR

 

Članak 27.

Operativni odbor je tijelo Udruge koje:

- obavlja poslove iz područje odnosa s članstvom, 

- obavlja poslove iz područja obrazovanja 

- planira i provodi aktivnosti usmjerene na unaprjeđivanje struke. 

 

Operativni odbor se sastoji od

- 14 članova izabranih po regijama i to: 2 iz Istre, 2 iz Kvarnera, 2 iz Sjeverne Dalmacije, 2 iz Srednje Dalmacije, 2 iz Južne Dalmacije, 2 iz Zagreba i okolice, 1 iz Sjeverne Hrvatske i 1 iz Istočne Hrvatske

- 2 člana iz profesionalnih grupacija, institucija i sl.

- 1 člana iz javnog sektora (ili konzultanti) 

- 1 člana Izvršnog odbora

 

Izbore za članove Operativnog odbora biranih po regijama raspisuje Izvršni odbor Udruge najmanje 90 dana prije isteka mandata članovima Operativnog odbora. Odlukom o raspisivanju izbora Izvršni odbor propisuje pravila za provođenje izbora. Izbori se provode u roku od 45 dana od dana donošenja odluke o raspisivanju izbora. Ostale članove Operativnog odbora imenuje Izvršni odbor. 

Između članova Operativnog odbora Izvršni odbor imenuje Predsjednika Operativnog odbora. Potpredsjednika Operativnog odbora biraju članovi Operativnog odbora na svojoj sjednici. Predsjednik Operativnog odbora automatizmom postaje član Izvršnog odbora sa punim pravom glasa u Izvršnom odboru.

Mandat članova Operativnog odbora traje 2 godine.

 

Članu Operativnog odbora može prestati mandat i prije isteka vremena na koji je izabran:

– razrješenjem od strane Izvršnog odbora, a na obrazloženi prijedlog Predsjednika Izvršnog odbora  (npr. zbog kršenja Statuta i ostalih akata Udruge, nesposobnosti za uredno izvršanje prava i obveza,  isl.).,

– na osobni zahtjev.

 

Mandat novoizabranog člana Operativnog odbora traje do isteka mandata na koji je izabran njegov prethodnik kojemu je prestao mandat.

 

Članak 28.

Operativni odbor djeluje na sjednicama koje se održavaju po potrebi, i koje saziva Predsjednik Operativnog odbora, a u slučaju njegove odsutnosti Potpredsjednik. Sjednicu Operativnog odbora, po potrebi, može sazvati i Izvršniodbor.

Operativni odbor može pravovaljano odlučivati ako je sjednici nazočna većina članova Operativnog odbora, a odluke donosi većinom prisutnih glasova. 

Način sazivanja i vođenja sjednica Operativnog odbora i druga pitanja u svezi održavanja sjednica Operativnog odbora uređuju se Poslovnikom. 

Poslovnik donosi Operativni odbor uz prethodnu suglasnost Izvršnog odbora. 

Operativni odbor za svoj rad odgovara Izvršnom odboru.

 

PREDSJEDNIŠTVO UDRUGE

 

Članak 29.

Predsjedništvo je kolektivno tijelo Udruge koje provodi sve aktivnosti i odluke koje se odnose na vođenje poslova i zastupanje Udruge.

Predsjedništvo se sastoji od Predsjednika, Prvog potpredsjednika i dva potpredsjednika Udruge. Mandat članova predsjedništva je dvije godine. Predsjedništvo odlučuje na sjednicama većinom glasova svih članova predsjedništva. U slučaju jednakog broja glasova, prilikom donošenja odluke glas Predsjednika je prevladavajući.

 

Predsjednik Udruge ima sljedeće ovlasti:

- zastupa Udrugu u zemlji i inozemstvu, odnosno ovlašćuje članove Predsjedništva za zastupanje Udruge za pojedine slučajeve,

- predsjedava Skupštinom i Izvršnim odborom i sudjeluje u radu Skupštine i Izvršnog odbora,

- saziva Skupštinu,

- brine se o ostvarivanju programa Udruge,

- obavlja i druge reprezentativne funkcije koje mu povjeri Skupština i Izvršni  odbor.

 

Predsjednikom, odnosno Prvim potpredsjednikom može u pravilu biti izabrana  osoba koja obnaša dužnost Predsjednika Uprave, odnosno najmanje člana Uprave (Direktora), odnosno na tu funkciju može biti izabran istaknuti član Udruge. 

Predsjednika Udruge  kada zbog spriječenosti nije u mogućnosti ostvarivati svoja prava i obveze, zamjenjuje Prvi potpredsjednik Udruge u okviru njegovih prava, obveza i ovlasti. Članovi Predsjedništva mogu zamjenjivati Predsjednika Udruge ili Prvog potpredsjednika Udruge samo temeljem pisane punomoći.

Predsjedništvo Skupština bira na vrijeme – mandat od dvije godine. 

Predsjedništvo se bira na mandat od dvije godine. Mandat predsjednika traje jednu godinu. Nakon isteka mandata predsjednika, na izbornoj skupštini, iz predsjedništva se bira novi predsjednik. 

Iste osobe mogu biti bez ograničenja uzastopno birane u Predsjedništvo. 

Prilikom izbora članova Predsjedništva, u mjeri u kojoj je to moguće, voditi će se računa o regionalnoj zastupljenosti članova.

 

POČASNI PREDSJEDNIK UDRUGE 

 

Članak 30.

Udruga ima Počasnog predsjednika. Počasnog predsjednika imenuje Skupština na prijedlog Predsjedništva iz redova uglednih gospodarstvenika, odnosno stručnjaka iz područja turizma.

Počasni predsjednik sudjeluje u radu svih tijela Udruge, ali bez prava glasa. 

Mandat Počasnog predsjednika nije ograničen niti se na njega odnose ograničenja koja su ovim Statutom propisana za izbor, odnosno imenovanje ostalih tijela Udruge.

 

 

STEGOVNA KOMISIJA

 

Članak 31.

Članovi Udruge, odnosno članovi tijela Udruge, stegovno odgovaraju za povredu svojih članskih dužnosti utvrđenih Statutom ili drugim aktima.

Stegovni postupak provodi Stegovna komisija koju imenuje Predsjedništvo za svaki pojedini slučaj. Mandat Stegovne komisije odnosi se samo na određeni slučaj stegovne odgovornosti. Stegovna komisija sastoji se od 5 članova koje imenuje i opoziva Predsjedništvo iz reda članova Udruge, pri čemu član Udruge o čijoj se stegovnoj odgovornosti odlučuje, ne može biti član Stegovne komisije za taj konkretni slučaj. Članovi Stegovne komisije mogu biti uzastopno imenovani za različite predmete stegovne odgovornosti.

Svaki član Udruge, odnosno član tijela Udruge, može Izvršnom odboru prijaviti slučaj stegovne odgovornosti temeljem čega se provodi postupak iz čl. 31. ovoga Statuta.

Obrazloženi zahtjev za pokretanje stegovnog postupka Predsjedništvu  podnosi Izvršni odbor  u roku od 30 dana od zaprimanja prijave iz čl. 13. st. 3. ovoga Statuta, nakon čega će Predsjedništvo odmah imenovati Stegovnu komisiju te joj dostaviti cijeli predmet u kojemu se odlučuje o stegovnoj odgovornosti.

 

U stegovnom postupku mogu se izreći slijedeće stegovne mjere:

- opomena

- isključenje iz Udruge.

 

Odluke se donose većinom glasova članova Stegovne komisije, i to u roku od 15 dana od dana zaprimanja konkretnog predmeta. Stegovna komisija svoju odluku dostavlja Izvršnom odboru, Predsjedništvu te osobi o čijoj se stegovnoj odgovornosti odlučivalo.

Odluke se donose većinom glasova svih članova stegovne komisije.

 

Članak 32.

Protiv odluke Stegovne komisije osobe, odnosno tijela kojma je dostavljena mogu, u roku od 15 dana računajući od dana dostave odluke, podnijeti žalbu Skupštini.

Skupština je dužna riješiti žalbu u roku od 30 dana računajući od dana dostave žalbe. Odluka Skupštine u povodu žalbe je konačna.

 

Članak 33.

Za rad u pojedinim područjima djelovanja Skupština ili Predsjedništvo mogu osnovati stalne i povremene komisije ili druga radna tijela.

Odlukom o osnivanju komisije ili radnih tijela utvrđuje se njihov sastav, zadaća, vrijeme za koje se osnivaju i odgovornost za obavljanje poslova.

 

OPOZIV TIJELA UDRUGE

 

Članak 34.

Članovi tijela Udruge, tijelo koje ih je izabralo može razriješiti i prije isteka mandata ukoliko prekorače svoje ovlasti ili ne izvršavaju savjesno povjerene im obveze. Ukoliko se razrješava cijelo tijelo, tada se bira novo, s punim mandatom, a ako se razrješava samo pojedine članove tijela tada se bira nove na vrijeme do isteka mandata tijela u čiji su sastav birani. 

 

Predsjednika, Prvog potpredsjednika i članove Predsjedništva Udruge te članove Izvršnog odbora i Direktora Stručne službe Skupština može razriješiti i prije isteka mandata, na njihov zahtjev upućen Skupštini u pisanoj formi ili u slučaju iz članka 25. stavak 3. ovog Statuta.

 

VI. STRUČNA SLUŽBA UDRUGE

 

Članak 35. 

Za obavljanje  stručnih, administrativnih, pomoćnih i drugih poslova Udruga ima Stručnu službu.

Stručna služba Udruge obavlja poslove potrebne za funkcioniranje Udruge i postupa po zahtjevima članova, sukladno propisima i odredbama ovog Statuta, poštujući najbolja načela profesionalne struke.

Sjedište Stručne službe je u sjedištu Udruge.

 

Članak 36. 

Stručnu službu Udruge čini Direktor i potreban broj stručnih radnika. Direktor i stručni radnici su zaposlenici Udruge. 

Radom i poslovanjem Stručne službe rukovodi  Direktor. 

Direktora Stručne službe bira i opoziva Izvršni odbor.

 

Direktor Stručne službe ima  sljedeći djelokrug ovlasti, obveza i odgovornosti:

- samostalno organizira rad Stručne službe, i svih zaposlenika u Stručnim službama, 

- sudjeluje u radu tijela Udruge bez prava glasa te im je dužan podnositi potrebna izvješća, 

- zajedno s predsjednikom Udruge i Izvršnim odborom Udruge priprema sjednice Skupštine i Izvršnog odbora,

- koordinira rad tijela udruge i brine o izvršenju odluka Skupštine i Izvršnog odbora Udruge,

- sudjeluje u pripremi programa rada Udruge

- izrađuje prijedlog financijskog plana, organizira i nadgleda izradu svih izvješća Udruge te je odgovoran za njihovu zakonitost,

- izrađuje  prijedloge svih dokumenata o kojima odlučuju Izvršni odbor i Skupština

- odgovoran je za pravovremeno i stručno obavljanje svih poslova Stručne službe prema tijelima Udruge

- odgovoran je za pravovremeno i zakonito izvršenje svih obveza iz djelokruga rada Stručne službe prema tijelima vlasti i organima izvan Udruge

- obavlja i druge poslove po nalogu Skupštine, Izvršnog odbora ili Predsjednika i Prvog potpredsjednika Udruge,

- za svoj rad odgovara Izvršnom odboru.

 

Direktor Stručne službe ne smije biti član Uprava ili Nadzornih odbora društava članova Udruge.

Direktor Stručne službe dužan je kao poslovnu tajnu čuvati sve podatke o radu i poslovanju Udruge ili pojedinih članova Udruge za koje sazna tijekom svoga rada za Udrugu. Obaveza čuvanja poslovne tajne iz ovog stavka ostaje i nakon prestanka njegovog rada u Udruzi.

 

Članak 37.

Detaljan opis svih ostalih poslova, ovlasti, obveza i odgovornosti Direktora i drugih zaposlenika Stručne službe bit će reguliran Pravilnikom o organizaciji i načinu rada Stručne službe, te u skladu s tim  ugovorima o radu. 

Ugovor o radu sa Direktorom Stručne službe, a u ime Udruge, potpisuje Predsjednik, a ugovore o radu sa drugim zaposlenicima Stručne službe, a u ime Udruge, potpisuje Direktor Stručne službe.

 

 

VII. I M O V I N A ,   N A Č I N   S T J E C A NJ A  I  R A S P O L A G A N J E  I M O V I N O M

 

Članak 38.

Imovinu Udruge čine:

 - novčana sredstva koja je udruga stekla uplatom članarina, dobrovoljnim prilozima i darovima

 - novčana sredstva koja udruga stekne obavljanjem djelatnosti kojim se ostvaruju ciljevi, financiranjem programa i projekata udruge iz državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te fondova i/ili iz inozemnih izvora

 -   nepokretne i pokretne stvari,

 -   druga imovinska prava.

 

Udruga može raspolagati svojom imovinom samo za ostvarivanje ciljeva i obavljanjem

djelatnosti određenih statutom udruge, u skladu sa zakonom.

 

Članak 39.

Izvješće o materijalno-financijskom poslovanju Predsjednik Udruge podnosi Skupštini na razmatranje i prihvaćanje.

 

VIII. P R E S T A N A K   P O S T O J A NJ A   U D R U G E

 

Članak 40.

Udruga može prestati postojati na jedan od sljedećih načina:

- odlukom članstva koja se donosi dvotrećinskom većinom na Skupštini,

- prestankom djelovanja Udruge 

- pravomoćnom odlukom suda kojom je zabranjeno djelovanje Udruge 

- i stečajem ili  na drugi propisima utvrđen način.

 

U slučaju prestanka Udruge Skupština je dužna donijeti odluku kojom, imovinu koja preostane nakon podmirenja eventualnih troškova, predaje jednom od hotelijerskih učilišta u Hrvatskoj.

U slučaju prestanka postojanja temeljem odluke Skupštine, ista donosi odluku o prestanku postojanja Udruge dvotrećinskom većinom glasova od ukupnog broja članova Skupštine Udruge.

 

Članak 41.

Likvidatora udruge imenuje i opoziva Skupština. Likvidator ne mora biti član Udruge.

Likvidator zastupa Udrugu u postupku likvidacije te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje Udruge do okončanja postupka likvidacije i brisanja Udruge iz registra udruga.

Za vrijeme trajanja mandata Likvidatora niti jedno tijelo Udruge nema ovlasti u ime, odnosno  u ime i za račun Udruge preuzimati prava i/ili obveze.

 

IX. P R I J E L A Z N E   I   Z A V R Š N E   O D R E D B E

 

Članak 42.

Statut Udruge donosi i/ili mijenja Skupština većinom glasova ukupnog broja članova Skupštine Udruge nakon provedene rasprave.

 

Članak 43.

Tumačenje odredaba ovog Statuta daje Skupština Udruge.

Tumačenje drugih akata Udruge daje Predsjedništvo Udruge.

 

Na Braču, 26. listopada 2016. godine.

 

PREDSJEDNIK UDRUGE

VIJESTI IZ UPUHH-a
Redovito u Vaš sandučić
 

Vaša Email adresa neće biti vidljiva niti korištena za reklamiranja treće strane