Loading...

Ured obavlja stručne i administrativno tehničke poslove za UPUHH i njegova tijela. Poslove u uredu obavljaju direktor, voditelj sektora te stručni suradnik.

DIREKTOR

dr.sc. Iva Bahunek

Direktor organizira i koordinira rad u Stručnoj službi, brine o pravilnom i pravodobnom obavljanju poslova, brine o korištenju sredstava, predlaže Izvršnom odboru djelatnike u Stručnoj službi, nadzire rad djelatnika u Stručnoj službi, operacionalizira suradnju s drugim, istim ili sličnim udrugama ili njihovim predstavnicima u zemlji i inozemstvu, organizira informacije tijela UPUHH -a i članstva o radu UPUHH -a i poduzimanim aktivnostima.

Kontaktira s predstavnicima javnih glasila i zajedno s Predsjednikom Izvršnog odbora odnosno Predsjednikom Skupštine određuje strategiju komuniciranja s javnošću.

Temeljem posebnih punomoći Predsjednika Skupštine odnosno Predsjednika Izvršnog odbora obavlja poslove iz njihove nadležnosti (vezano uz predstavljanje i zastupanje UPUHH-a na pojedinim manifestacijama, sudjeluje u pojedinim projektima te izvršava i sve druge odluke koje mu Skupština, Izvršni odbor i Predsjedništvo UPUHH-a stave u zadatak). Direktor za svoj rad odgovara Izvršnom odboru i Predsjedništvu.

 

VODITELJ SEKTORA ZA STRATEŠKO-EKONOMSKA PITANJA I PROJEKTE

dipl. oecc. Rina Zirić

Voditelj sektora obavlja sljedeće poslove:

 • izrađuje prijedloge godišnjeg plana aktivnosti Stručne službe (program, projekti)
 • realizira programske i marketinške aktivnosti
 • prati i sudjeluje u realizaciji projekata
 • prati legislativu, priprema prijedloge aktivnosti vezane za primjenu propisa
 • vodi brigu o sponzorima i donatorima UPUHH-a i razvija nove oblike suradnje
 • izrađuje prijedlog projekta izobrazbe kadrova i realizira projekt
 • kontaktira sa članicama UPUHH-a, te po potrebi s ostalim pravnim i fizičkim osobama u zemlji i inozemstvu
 • organizira i prati rad svih sekcija UPUHH-a
 • organizira i kontrolira poslove oko informiranja članstva
 • pravodobno obaviještava Predsjednika IO i Skupštine UPUHH-a o svim relevantnim činjenicama bitnim za poslovanje
 • prisustvuje i vodi zapisnike na sjednicama svih tijela UPUHH-a
 • vodi evidenciju i arhivu svih sjednica
 • nadzire financijsko poslovanje UPUHH-a

obavlja prijevode na jeziku kojim se služi

obavlja i druge poslove koje mu povjeri direktor

Za svoj rad odgovoran je direktoru

VIJESTI IZ UPUHH-a
Redovito u Vaš sandučić
 

Vaša Email adresa neće biti vidljiva niti korištena za reklamiranja treće strane